Πρόστιμο στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πρόστιμο στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου

Δεκέμβριος 27, 2018 - 19:31

Η επιβολή διοικητικού προστίμου στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Φο.Δ.Σ.Α) με έδρα Βύρωνος 67 Καλαμάτα, δημοσιεύθηκε στη διαύγεια.

Την απόφαση έλαβε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Πελοπίδας Καλλίρης διότι στο χώρο απόθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΑ) που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΛΟΝΕΣ», εκτός οικισμού Δ.Κ. Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Αναλυτικά ο αντιπεριφερειάρχης αποφάσισε:

Α) Την επιβολή προστίμου ύψους δέκα χιλιάδων Ευρώ ( 10 .000,00 €) ως διοικητική κύρωση στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα Βύρωνος 67 Καλαμάτα, διότι στο χώρο απόθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΑ) που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΛΟΝΕΣ», εκτός οικισμού Δ.Κ. Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις σύμφωνα με την 12 σχετική :

- Συνεχίζεται η μη τήρηση εγκεκριμένων όρων της Άδειας Λειτουργίας του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΗ Ξυλοκάστρου (σχετ.(11)) και συγκεκριμένα:
- Δεν έχουν διανοιχθεί οι γεωτρήσεις ελέγχου του υδροφόρου ορίζοντα σύμφωνα με την ενότητα Δ3.2.
- Δεν έχουν διανοιχθεί οι περιμετρικές γεωτρήσεις ελέγχου διαφυγής βιοαερίου και δεν γίνεται μέτρηση συστατικών του Βιοαερίου, σύμφωνα με την ενότητα Δ3.3.3.
- Δεν επιδείχθηκε η ετήσια έκθεση προσδιορισμού δομής και σύνδεσης όγκου της υγειονομικής ταφής.
- Η κάλυψη με χώμα των απορριμμάτων ήταν ανεπαρκής.
- Η δεξαμενή στραγγιδίων ήταν γεμάτη σε ποσοστό περίπου 80% και σε συνδυασμό με το υπ. αριθ. 3048/06-10-2017 έγγραφο της ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νόμιμος αποδέκτης για τη παραλαβή των στραγγιδίων.

Β) Ο φάκελος της υπόθεσης να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, στα πλαίσια των άρθρων 28, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4042/2012 και ισχύει και 29 του Ν.1650/1986 για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.

Η προσφυγή κατά της Απόφασης, όσον αφορά στη νομιμότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού ληφθεί γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων (227), (238) του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010).

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Οι παραπάνω διαφορές διέπονται από τις Διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, παρ.1 του Ν.3900/2010_ΦΕΚ
213Α) (προσφυγή εντός 60 ημερών). Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), οι ανωτέρω υπεύθυνοι υποχρεούνται να μας αποστείλουν αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσουν την εξόφλησή τους.